• คำพิพากษาสรุปที่ 20106/2556
    • พิมพ์คำพิพากษา
  • เงินก้อนใหญ่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนเคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการพิจารณาคดีต่างๆของรัฐบาลกลาง เจือจางข้อความที่ไร้ค่าว่าเคยบวชพระและมีประวัติเป็นอลัชชียักยอกเงินของวัดไม่มีความทุกข์ต่อบาปและเขียนป้ายประก มาตรการป้องกันการปลอมแปลงและปราบปรามการปลอมแปลงเงินก้อนและเงินก้อนใหญ่เพื่อคนที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนด้วยลายมือ เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดและได้รับผลทำให้เสียอาคารถูกดูหมิ่นถูกทรมานชังการแสดงข้อความของเชื้อสายกระทำโดย สุจริตเพื่อความชอบธรรมที่จะป้องกันส่วนที่เกี่ยวกับตนตามคลองธรรมตาม ป.อ. 329 (1) ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท